Hosting

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Server đặt tại 

Dung lượng  3 GB

Băng thông  70 GB

Email POP3/webmail  120

Subdomain  20

MySQL5  3

Backup  Miễn phí

Chi phí/ tháng
279.000đ
Đăng ký 01 năm
3.348.000đ
Đăng ký 02 năm
6.026.400đ

6.696.000đ Tiết kiệm 669.600đ

Đăng ký 03 năm
8.370.000đ

10.044.000đ Tiết kiệm 1.674.000đ

Đăng ký